fjellstøtt 

 PROFESJONELL PROSJEKTLEDELSE OG KONTRAKTSTYRING

om oss

 

Fjellstøtt Prosjektadministrasjon AS tilbyr prosjektadministrative tjenester til byggeprosjekter. Vi tilbyr også prosjektering for miljøsanering og riving.

Våre oppdragsgivere er oftest større private bedrifter, entreprenører, utbyggere, eiendomsselskaper og kommunale foretak. Vi har solid, variert og lang erfaring fra ulike deler av bygge- og anleggsnæringen. 

Hvorfor velge fjellstøtt

ARBEIDSMETODE

Riktig kompetanse tilført prosjektet på et tidlig tidspunkt er viktig for å få gode beskrivelser og optimale løsninger til riktig pris. På vegne av byggherren engasjerer vi oss tidlig og tverrfaglig. I utførelsesfasen er vår viktigeste jobb tilstedeværelse på byggeplass. Da kjenner vi oftest detaljene i de problemstillinger som dukker opp, og med vår kompetanse og konkrete detaljkunnskap har vi de beste forutsetninger for et optimalt beslutningsgrunnlag

 

STYRKE

Vårt hovedfokus i prosjektadministrasjon er rettet mot kontrakthåndtering, økonomi og fremdrift. Prosjekter utformet som totalentrepriser har vært en økende trend i en årrekke. En konsekvens er et voksende behov for byggherreombud med høy kompetanse på denne kontraktsformen, mot tidligere da byggelederen var mer sentral på dette området. Vi har kompetanse og prosjektstyringsverktøy som sikrer stødig og god håndtering av både totalentrepriser og utførelsesentrepriser.  

På infrastrukturprosjekter står fremdeles utførelsesentreprisene sterkt og her gjør vi en viktig rolle som tilstedeværende og engasjert byggeleder på vegne av byggherren, der vårt viktigste arbeid er kontraktsoppfølging og ledelse. I vår rolle på utførelsessiden (anleggsledelse) har vi solid erfaring både med prosesskoden, som Statens Vegvesen benytter som postbeskrivelse, og NS3420 som brukes for øvrig i de fleste beskrivelsestekster. Uforutsette situasjoner og forhold oppstår i alle prosjekt og det håndterer vi helt i tråd med Norsk Standard.

NETTVERK

Etter mange år i bygge- og anleggsnæringen på hele Vestlandet har vi et stort nettverk og bruker det aktivt ovenfor våre oppdragsgiver i forbindelse med utvelgelse av entreprenører til deltakelse i prosjektkonkurranser. Slik kan vi også bidra til å sikre høy kvalitet på prosjektgjennomføringen. 

KOMPETANSE

Kompetanse er kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Til daglig omsettes vår kompetanse i:

           Ledelse

           Prosjektplanlegging

           Økonomistyring

 

kontakt oss

FACTS

 

PROSJEKTERING

Plan og bygningsloven (PBL) med byggeteknisk forskrift Kap. 9 – Ytre miljø stiller krav til avfallsbehandling i forbindelse med all bygge- og anleggsaktivitet.

I forbindelse med riving og miljøsanering av eldre bygg og konstruksjoner er det svært viktig at alt miljøfarlig avfall blir håndtert og deponert på en riktig og forsvarlig måte.

For å skaffe en komplett oversikt av miljøfarlig avfall i et bygg må det utføres miljøkartlegging, utarbeides miljøsaneringsrapport og saneringsplan for prosjektet. Vi har kompetanse på fagfeltet og har gjennomført en rekke miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner.

Vi tar oppdrag fra mindre boliger til store kontorbygg, verksted og industrianlegg. 

 

SENTRAL GODKJENNING

Vår bedrift har sentral godkjenning for ansvarsrett innenfor alle våre virksomhetsområder.

KS- systemet er tilpasset våre tjenester og står sentralt i vårt daglige arbeid, der

sjekklister, HMS- arbeid, prosedyrer og rutiner er en viktig del av vårt arbeidsverktøy.

 

Endring- og tilleggsbehandling

Organisering

Tilstedeværelse og engasjement

 

Ta kontakt om du har behov for prosjektadministrativ støtte til prosjektarbeid.

 

Fjellstøtt prosjektadministrasjon AS

Træsvika 1

5360 Kolltveit

E- post post@fjellstott.com

vår cv

 

Vår virksomhet har utført prosjektadministrativt arbeid i ulike roller for en lang rekke prosjekter. Vi har utført våre tjenester både i kraft av byggherrefunksjoner og anleggsledelse på utførende entreprenørs side. Vår prosjektadministrativ erfaring er i all hovedsak basert på kontrakts- og beskrivelsestekster etter følgende Norsk Standard:

Kontrakter:        NS8406 / NS8416, NS8405 / NS8415 og NS8407 / NS8417

Beskrivelser:      NS3420 og Håndbok R761 prosesskode 1 og 2

 

Infrastrukturprosjekter

            Veganlegg                          Tunnelrehabilitering                   Boligfelt                            

            VA- anlegg                         Fjellsikring

 

 

Bygg- prosjekter

            Skolebygg                          Kontorbygg 

            Svømmeanlegg                Industri- og verkstedsbygg

 

Andre prosjekt

             Gravplasser                       Idrettsanlegg                              Kirkebygg                          

             Riveprosjekter                   Brorehabilitering                        Industrianlegg

 

Fjellstøtt Prosjektadministrasjon AS tilbyr prosjektadministrative tjenester til byggeprosjekter. Vi tilbyr også prosjektering for miljøsanering og riving.

 

 

 

Fjellstøtt prosjektadministrasjon AS, Træsvika 1 5360 Kolltveit , E- post: post@fjellstott.com

Enter your text here

Enter your text here